• Sömnfakta
  • Artiklar
  • Sveriges största centrum för medicinsk forskning har studerat L2S’s behandling - här är de preliminära resultaten

Sveriges största centrum för medicinsk forskning har studerat L2S’s behandling - här är de preliminära resultaten

Learning to Sleep’s digitala behandling av sömnproblem utmärker sig med stor marginal gentemot likvärdiga behandlingar, 90,3% kliniskt signifikant förbättrade.

I början av 2021 inledde Learning to Sleep ett samarbete med forskare vid Karolinska Institutet för att utvärdera effekten av vår digitala behandling för sömnproblem. Learning to Sleep erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) för sömnproblem (insomni) genom ett fem veckor långt behandlingsprogram som levereras via en mobilapp. I programmet kombineras utbildningar och hemuppgifter med veckovisa videomöten med en legitimerad psykolog.

Preliminära resultat från Karolinska Institutets studie av Learning to Sleep’s digitala sömnbehandlingsprogram visar att behandlingen har mycket god förmåga att lindra och bota sömnproblem (insomni). Hela 90.3 procent får en betydande förbättring av sina sömnproblem. I jämförelse med andra internetförmedlade KBT-program för sömnproblem utmärker sig dessa resultat med stor marginal. Effekten är större än den vid behandling med sömnläkemedel och indikerar en effektstorlek för L2S’s behandling som ligger högre än alla ingående studier i en tidigare meta-analys över digital KBT för insomni.

Sömnproblem i vår tid

Sömnproblem blir allt vanligare och bristfällig sömn är en av vår tids största hälsoutmaningar. Forskning visar att ca 24,8% av den vuxna befolkningen i Europa rapporterar sömnbesvär. Av dessa uppger 12,5% besvär under dagen på grund av sömnproblem, och 10,1% uppfyller kriterierna för diagnosen insomni. I primärvården i Norge har en förekomst på upp till 50% av insomni rapporterats. I Sverige visar en undersökning från Folkhälsomyndigheten att hela 43,5% av den vuxna befolkningen rapporterade någon form av sömnbesvär 2021.

Då sömnproblem blir långvariga och får en negativ inverkan på vardagen rör det sig ofta om insomni. Insomni kan handla om svårigheter att somna på kvällen, problem med uppvaknande under natten följt av svårigheter att somna om eller ett för tidigt uppvaknande på morgonen. Ofta är det en kombination av dessa faktorer som gör att sömnen blir bristfällig, vilket bidrar till ett sämre fungerande i vardagen. Utan behandling tenderar insomni att vara ett återkommande eller kroniskt besvär. Insomni brukar bedömas som ett stort samhällsproblem. Långvariga sömnproblem innebär ett lidande för den enskilda individen, med nedsatt dagtidsfunktion och arbetsfrånvaro, och innebär också stora kostnader för samhället med sjukskrivningar och ökad förskrivning av sömnläkemedel.

KBT vs sömnläkemedel

Den vanligaste behandlingen för insomni är idag läkemedel. År 2020 hämtades 870 000 recept på sömnmedel ut och 2014 utgjorde andelen av befolkningen som hämtat ut ett recept på sömnläkemedel 14,8%. Detta trots att kognitiv beteendeterapi vid insomni (KBT-I) är den behandling med starkast vetenskapligt stöd och den rekommenderade förstavalsbehandlingen vid insomni. KBT har en mer bestående effekt efter avslutad behandling och små till inga biverkningar i jämförelse med farmakologisk behandling. Bland annat så vill Region Stockholm minska förskrivningen av sömnläkemedel.

En norsk studie har visat att 80% av individer som tidigare använt sömnläkemedel angivit att dom hellre önskade en icke farmakologisk behandling, men mindre än 10% av dem hade faktiskt blivit erbjudna något annat än läkemedel. En stor anledning till att läkemedel ändå är den vanligaste behandlingen är brist på utbildad personal för att genomföra KBT vid insomni i kombination med att KBT-I kräver mer resurser och i det korta perspektivet bedöms kosta mera i jämförelse med farmakologisk behandling.

Trots att kognitiv beteendeterapi vid sömnproblem (KBT-I) är den behandling med starkast vetenskapligt stöd och den behandling som Socialstyrelsen rekommenderar i första hand, är den vanligaste behandlingen för sömnproblem idag läkemedel. Trots att flera regioner offentligt har gått ut med att man behöver få ner förskrivningen av sömnläkemedel så fortsätter den att öka, och fortsätter framförallt att öka kraftigt bland unga och barn. Många sömnläkemedel som idag förskrivs i Sverige ger biverkningar av olika slag, däribland dåsighet under dagen, yrsel, förvirring eller ökad fallrisk mm. Det sker idag en överförskrivning av sömnläkemedel samtidigt som det finns god evidens för att KBT är en mycket bättre metod för att behandla sömnproblem.

Studien

För att systematiskt utvärdera och kvalitetssäkra Learning to Sleep’s behandling påbörjades ett samarbete under början av 2021 med forskare vid Karolinska Institutet för att genomföra en randomiserad klinisk prövning där Learning to Sleep's behandling jämförs med en väntelista. En randomiserad kontrollerad studie är den bästa metoden för att ta reda på om en bestämd typ av behandling har en effekt. En randomiserad kontrollerad prövning anses ha högt bevisvärde eftersom deltagarna i detta fall slumpmässigt tilldelats antingen behandling eller väntelista. På så vis kan man på ett mer tillförlitligt sätt säkerställa att eventuell förbättring i behandlingsgruppen beror på Learning to Sleep's behandling och att förbättringen inte uppkommit slumpmässigt.

Sammanlagt har 31 deltagare erhållit Learning to Sleep's behandling och 31 deltagare har placerats på väntelista. I denna artikel presenterar vi preliminära resultat från för- och eftermätningar.

Av de preliminära resultaten från KI’s studie kan det konstateras att hela 28 av 31 (90,3%) fått en märkbar och betydande förbättring av sin sömn. Detta kan jämföras med resultaten från en rapport sammanställd av svenska internetbehandlingsregistret (SibeR) som tittat på förbättring hos deltagare från KBT-I programmen vid landstingen i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. I den rapporten fann man att endast 30.2 – 50.6 procent av de som genomgått behandling via regionerna förbättrats (bedömt med samma kriterier). De preliminära resultaten från KI’s studie visar att Learning to Sleep’s  behandling förbättrar nästan dubbelt så många.

GRAF_KIFORSKNING

Utöver detta visar den preliminära analysen att Learning to Sleep's behandling även har en positiv effekt på vardagsfunktion där deltagarna efter behandlingen upplever att de fungerar bättre socialt och på arbetet. Utöver detta visar resultaten att behandlingen ökar deltagarnas livskvalitet. Dessutom var ökningen av livskvalitet större än den man fann efter en 10 veckor lång intervention med liknande upplägg.

”Det preliminära resultatet indikerar en effektstorlek för L2S´s behandling som ligger högre än alla ingående studier i en tidigare meta-analys över digital KBT för insomni. En stor effekt tillsammans med L2S lättillgängliga digitala format, i termer av att det både är mobilt och förmedlat på ett sätt som gör att det går att tillgodogöra sig behandlingen genom sin mobil, är lovande nyheter för alla som besväras av insomni. Dels för att det både ökar tillgänglighet och tillgång på förstahandsvalet vid behandling av insomni, samtidigt som formatet kräver mindre arbetsinsats av patienten än mer textbaserade förmedlingsmetoder som är vanligt i digitaliserad KBT vid insomni. Viktiga aspekter som i slutändan möjliggör att fler kan nå och tillgodogöra sig effektiv behandling för insomni, som är viktigt, inte bara för individen, men även för samhället” säger Rikard Sunnhed, forskare vid Karolinska Institutet.

Nyckelfynd

  • 90,3% kliniskt signifikant förbättrade (får en betydande förbättring av sina sömnproblem)  

  • I jämförelse med KBT-I programmen vid regionerna i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland förbättrar L2S’s behandling nästan dubbelt så många. Endast 30.2 – 50.6% av de som genomgått regionernas behandling förbättras (bedömt med samma kriterier), L2S’s behandling förbättrar 90,3% 

  • Behandlingen ökar deltagarnas livskvalitet. Ökningen av livskvalitet var större än den man fann efter en 10 veckor lång intervention med liknande upplägg (L2S’s behandling genomförs på 5 veckor)

  • Trots att flera regioner offentligt har gått ut med att man behöver få ner förskrivningen av sömnläkemedel så fortsätter den att öka. Det sker idag en överförskrivning av sömnläkemedel samtidigt som KBT är den behandlingsform som rekommenderas och är en mycket bättre metod för att behandla sömnproblem

Läs hela rapporten här

LTS_KI_RAPPORT

Denna blogg drivs av Learning to Sleep som är Sveriges enda digitala sömnmottagning. Hos oss arbetar legitimerade psykologer specialiserade på sömn och sömnproblem. Läs mer om vår behandling.