Är du vårdgivare?

Erbjud rätt behandlingsalternativ
vid insomni

Vårdgivare inom primärvården har en central roll i bemötandet av personer som lider av sömnproblem. Det behandlingsalternativ som Socialstyrelsen rekommenderar i första hand är KBT. Fördjupa dina kunskaper om rätt behandlingsalternativ vid insomni nedan.

Vad är KBT?

KBT vid insomni (eller KBT-I som det också benämns) består av en specifik uppsättning metoder och tekniker som syftar till att skapa en långsiktig beteendeförändring och därmed uppbyggnad av ett mer välfungerande sömnmönster. Detta utifrån metoder som sömnrestriktion, stimuluskontroll, nedvarvning, avslappning och kognitiva strategier.

En typisk KBT-I behandling innefattar ca. 6-8 sessioner (även om längden kan variera beroende på en persons behov) med en psykolog eller KBT-terapeut där man systematiskt arbetar för att förbättra patientens sömn.

Forskningsstöd för KBT
Redan 1993 publicerades den första randomiserade kontrollerade studien som visade att multikomponent KBT var effektiv vid behandling av insomni. Vad som är viktigt att känna till är att effekten av KBT-I kvarstår under en längre tid jämfört med farmakologisk behandling. Det finns uppföljningsstudier som har demonstrerat att effekten av KBT-I håller i sig 10 år efter avslutad behandling, då den sista mätningen genomfördes.

De senaste åren har också vittnat flertalet studier där KBT-I har gett signifikanta sömnförbättringar hos insomnipatienter med flera komorbida tillstånd, som bland annat bröstcancer, depression och fibromyalgi. Aktuell forskning har undersökt effekterna av KBT-I vid somatisk samsjuklighet. Resultat från studier tyder på att KBT-I även kan ha positiva effekter på den grundläggande somatiska sjukdomen. En studie fann till exempel en förbättring av egenvård hos patienter med typ 2-diabetes och även en signifikant minskning av HbA1c värdena hos patienterna efter genomgången KBT-I behandling.
Behandling vid insomni

För att möta och behandla människor som lider av sömnproblem har flera behandlingsalternativ utvecklats. Vårdgivare kan behandla insomni med en mängd olika sömnläkemedel, sömnhygieniska råd, avslappningstekniker och psykologiska behandlingar.

Faktum är att KBT rekommenderas av Socialstyrelsen som förstahandsval vid behandling av insomni. KBT vid insomni rekommenderas som förstahandsval av flertalet nationella och internationella kunskapsmyndigheter och läkarförbund världen över, däribland Socialstyrelsen, National Institutes of Health (UK), the British Association of Psychopharmacology, American College of Physicians, m.m. SBU har dragit slutsatsen att det finns betydande forskningsstöd för att psykologiska behandlingsmetoder i form av KBT-I leder till att patienter med insomni somnar snabbare, inte är vakna lika länge under natten och att även sömnkvaliteten blir bättre.

Sömnbesvär i siffror
Sömnbesvär är vanligt och har ökat hos befolkningen i Sverige de senaste decennierna. År 2021 svarade sammanlagt 43 procent av befolkningen 16–84 år att de hade sömnbesvär i Nationella Folkhälsoenkäten. I en nyligen publicerad studie av The European Sleep Research Society presenterades epidemiologisk data från 25 Europeiska länder och den europeiska medianprevalensen för diagnos insomni var 10,1 %. Otaliga studier har konstaterat att sömnbesvär leder till försämrad psykisk och fysisk hälsa och innebär stora kostnader för vården och samhället i stort.

Om det finns ett behandlingsalternativ, som är relativt kort och effektivt, grundat på decennier av forskning - varför erbjuds då inte alla med insomni KBT-I? Svaret är brist på resurser och brist på kunskap. Och läget ser liknande ut i resten av Europa. Faktum är att den behandling som patienter med insomni tenderar att få är läkemedelsbehandling.

En Norsk studie från 2010 fann att 80% av patienter som hade använt sömnläkemedel rapporterade en preferens för ett icke-farmakologiskt alternativ men att endast 10% av dessa patienter faktiskt hade blivit erbjudna något annat alternativ förutom sömnläkemedel.
Rekommendera Learning to Sleep

Learning to Sleep är Sveriges enda digitala sömnmottagning som erbjuder KBT-behandling vid insomni. När du rekommenderar Learning to Sleep till patienter med insomni så vet du att de får rätt vård vid rätt tillfälle - utan väntetider. Vår behandling har hjälpt tusentals patienter att återfå en långsiktigt fungerande sömn.

Hos oss gäller vanlig patientavgift på 250 kr/psykologsamtal. Frikort gäller.

Så fungerar vår behandling

Vill du veta mer?

Ange dina uppgifter så hör vi av oss med mer information