CE-märkning

Senast uppdaterad: 8 september 2021

ce-mark

Dnr: 6.6.1-2019-19621
Tillverkare eller Auktoriserad Representant
Organisation: Learning 2 Sleep L2S AB
Organisationsnr: 556792-7610
Postadress: Södergatan 19, 211 34 Malmö


Läkemedelsverket bekräftar härmed att ovan angivna tillverkare/auktoriserade representant fullgjort sin skyldighet att registrera angivna medicintekniska produkter i enlighet med kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter.
LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter
LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik
LVFS 2001:5 om aktiva medicintekniska produkter för implantation
Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant svarar för att de produkter som ingår i detta bevis uppfyller kraven i gällande författningar (lag (1993:584) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11, LVFS 2001:7; LVFS 2001:5)

Produkten är registrerad enligt MDD klass 1B och därmed CE-märkt