IPO 2022

Om bolaget

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) är en digital sömnklinik som grundades av ett team specialister och psykologer. Idén är att erbjuda en effektiv, biverkningsfri och evidensbaserad KBT-behandling för kvalificerad vård av sömnproblem – utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats via en bärande mobilapplikation. Den kliniskt validerade metoden bidrar till att 94 procent av patienterna får bättre sömn efter avslutad behandling, bland annat tack vare den mänskliga interaktionen med psykologer.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet avser högst 941 520 units, bestående av aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3.

Teckningskurs

11,80 SEK per unit, motsvarande 5,90 SEK per aktie. En unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp

Vid full teckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 11,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. I händelse av att de i uniten vidhängande teckningsoptionerna av serie TO1, TO2 och TO3 utnyttjas fullt ut under juni 2022, september 2022 och december 2022 kan Bolaget högst komma att erhålla ytterligare cirka 16,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Minsta teckningspost

Minsta teckningspost är 460 units, motsvarande 5 428 SEK.

Värdering

Cirka 50 MSEK före emissionen.

Teckningsåtaganden

3,2 MSEK, motsvarande cirka 29 procent av erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO1

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Teckningsoptioner av serie TO2

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 september 2022 till 15 september 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Teckningsoptioner av serie TO3

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 december 2022 till 15 december 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Teckningsperiod

11 januari 2022 – 25 januari 2022. Depåkunder hos Aktieinvest, Nordnet och Avanza kan anmäla sig för förvärv av units via respektive internettjänst fram till kl. 23:59 den 24 januari 2022.

Offentliggörande av utfall

Senast den 26 januari 2022.

Likviddag

31 januari 2022.

Preliminär första handelsdag

3 februari 2022 på Nasdaq First North Growth Market.

Dokument

Q&A

Vad är en unit?
En unit innehåller två (2) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3.
Hur fungerar det?
Teckning av units pågår under perioden 11 januari 2022 till 25 januari 2022. För 11,80 SEK erhålls en unit, motsvarande ett pris per aktie om 5,90 SEK.
Vad innebär teckningsoptionerna?
En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.
En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 september 2022 till 15 september 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.
En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 december 2022 till 15 december 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.
Kan man handla med teckningsoptionerna?
Teckningsoptionerna avses precis som aktien att bli föremål för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.