Om Learning to Sleep

Learning to Sleep är en digital vårdgivare som erbjuder människor med sömnproblem en evidensbaserad behandling via en digital plattform med en personlig psykolog i bakgrunden. Bolaget grundades 2010 och har sedan dess vidareutvecklat behandlingen genom egen forskning i kombination med nya rön inom området sömn och insomni. Behandlingen ger mycket goda resultat, fram till och med 2021 har över 3000 patienter behandlats och 94 procent av de som genomgår behandlingen får en statistiskt säkerställd sömnförbättring, vilket är bättre än de metoder som normalt erbjuds via den traditionella sjukvården.

Den tekniska plattformen består av en mobil applikation och ett back end system där en psykolog följer sin patient och även administrerar denna. Plattformen är CE märkt enligt MDD1A och bolaget är en registrerad vårdgivare enligt IVO.

 

Bolagsstyrning

Learning 2 Sleep L2S AB är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige som styrs av bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget efterlever tillämpliga regler och lagar för bolagsstyrning i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och antagna styrelseinstruktioner inklusive arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. Bolaget har för avsikt att noteras Nasdaq First North Growth Market och bolagsstyrningen följer därmed även Nasdaq First North Growth Market’s regelverk för emittenter. Då bolagets aktier avses upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market, som är en oreglerad, marknadsplats, finns det inget krav att följa svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Bolaget har av denna anledning valt att, i vart fall inledningsvis, inte tillämpa Koden.

 

Bolagsordning

Learning 2 Sleep L2S AB, org.nr 556792-7610

§1 Företagsnamn
  Aktiebolagets företagsnamn är Learning 2 Sleep L2S AB, bolaget är publikt (publ).
§2 Styrelsens säte
  Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.
§3 Verksamhet
  Bolaget ska utveckla och tillhandahålla Interaktiva KBT-tjänster (kognitiv beteendeterapi) och program sam därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
  Aktiekapitalet ska vara lägst 508 420,8 och högst 2 033 683,2 kronor.
§5 Antal aktier
  Antal aktier ska vara lägst 8 473 680 och högst 33 894 720.
§6 Styrelse
  Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter utan suppleanter.
§7 Revisorer
  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses 1 - 2 revisorer med högst 2 revlsorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§8 Kallelse
  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
§9 Rätt att delta i bolagsstämma
  Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och Inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§10 Ärenden på årsstämma
 

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 • Val av ordförande.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Godkännande av dagordning.
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut om;
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  • disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.
 • Val till styrelse och revisorer.
 • Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§11 Räkenskapsår
  Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.
§12 Avstämningsförbehåll
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§13 Tvisters avgörande av skiljemän
  Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, lfkvidator eller aktieägare, ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.


Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att vara närvarande vid stämman om de anmäler sitt deltagande i årsstämman.

Vid årsstämman beslutar aktieägare i Learning2Sleep L2S i centrala frågor. Exempel på sådana frågor är:

 • Fastställelse av resultat- och balansräkningar
 • Utdelning till aktieägarna
 • Styrelsens sammansättning
 • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Ändringar i bolagsordningen
 • Val av revisor och principer för ersättning till bolagsledningen
 • Deltagande i årsstämman

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i årsstämman har rätt att vara närvarande vid stämman, antingen personligen eller via fullmakt genom ombud eller ställföreträdare.

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. Inom sektionen Ägarstyrning på denna webbplats lämnas, i god tid innan kallelse till årsstämman utfärdas, upplysningar om hur aktieägarna ska gå tillväga för att få ett ärende behandlat.

Fullmaktsformulär

Ladda ner fullmaktsformlär här!

 

Styrelse

Bild av Hermansson, som är styrelseordförande

Michael Hermansson

Född 1959. Styrelseordförande sedan 2019.

Utbildning: Michael Hermansson har civilekonomexamen från Göteborgs universitet.

Erfarenhet: Michael Hermansson har tidigare varit VD för AdderaCare AB (publ), noterat AdderaCare AB och har mer än 15 års erfarenhet som PE-ägare.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot för Framtix Holdings AB och VD för byNordic och Palito AB.

Innehav: 145 600 aktier, 9 000 teckningsoptioner 2022 TO1, 9 000
teckningsoptioner 2022 TO2 och 9 000 teckningsoptioner 2022 TO3 via det kontrollerade bolaget Palito AB och 30 000 teckningsoptioner 2021/2024B.

Peter+Boye

Peter Boye

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2009.

Utbildning: Peter Boye är utbildad kognitiv beteendeterapeut samt utbildad omvärldsanalytiker med examen från Malmö universitet.

Erfarenhet: Peter Boye har mångårig erfarenhet av styrelsearbete samt över 10 års erfarenhet av arbete med kognitiv beteendeterapi.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Psykologilabbet AB, styrelseledamot i Mood Ventures AB och styrelsesuppleant i Progress Me AB.

Innehav: 560 200 aktier, 10 000 teckningsoptioner 2022 TO1, 10 000 teckningsoptioner 2022 TO2, 10 000 teckningsoptioner 2022 TO3 via det kontrollerade bolaget Psykologilabbet AB samt 40 000 teckningsoptioner 2021/2024A och 30 000 teckningsoptioner 2021/2024B.

 
Bild av Thomas Wiklund, som har varit styrelseledamot sedan 2021.

Thomas Wiklund

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Thomas Wiklund har en ekonomiutbildning från Lunds universitet.

Erfarenhet: Thomas Wiklund har arbetat med styrelsearbete sedan slutet av 1980-talet och innehaft flertalet VD-positioner, däribland för bolaget AB Dendera Holding sedan 1990. Han är även grundare för startat upp SCP-gruppen som startades under 2007.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot för AB Dendera Holding och AB Dendera Venture och Dufeke Säteri AB. Styrelseordförande för Cross Technology Solution AB och SCP advisors II AB samt styrelseledamot för andra bolag i SCP-gruppen.

Innehav: 829 360 aktier, 64 000 teckningsoptioner 2022 TO1, 64 000 teckningsoptioner 2022 TO2 och 64 000 teckningsoptioner 2022 TO3 indirekt genom det kontrollerade bolaget AB Dendera Venture och 30 000 teckningsoptioner 2021/2024B.

 
Styrelsen Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Bolaget och Bolagets ledning Bolagets större aktieägare
Michael Hermansson Styrelseordförande Ja Ja
Thomas Wiklund Styrelseledamot Ja Ja
Peter Boye Styrelseledamot Ja Ja

 

Ledning

Micael+G

Micael Gustafsson

Tillförordnad VD och medgrundare

Född 1962.

Utbildning: Micael Gustafsson har en pol.mag. från Lunds universitet.

Erfarenhet: Micael Gustafsson har såväl mångårig som mångfacetterad erfarenhet genom arbete som ledande befattningshavare inom reklam- och marknadsföringsbranschen, fordonsindustrin samt IT- och telekombranschen. Han har i över 20 år arbetat inom företagsledningar i såväl större börsbolag som mindre onoterade bolag.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i stiftelsen FooCafé AB. 

Innehav: 874 429 aktier och 40 000 teckningsoptioner 2021/2024A.

maggie_CFO

Maggie Hofwimmer

CFO

Född 1959. CFO sedan 2021.

Utbildning: Maggie Hofwimmer har studerat ekonomi och juridik på högskola.

Erfarenhet: Maggie Hofwimmer har arbetat som redovisningskonsult och rådgivare samt haft ansvarsuppdrag inom ekonomi.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav: -

 

 

Rapporter

 

Pressmeddelanden

 

 

Finansiell kalender

2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022
 
2023-05-04
Årsredovisning 2022
 
2023-05-25
Bolagsstämma 2023
 
2023-05-30
Kvartalsrapport 1 2023
 
2023-08-24
Kvartalsrapport 2 2023
 
2023-11-23
Kvartalsrapport 3 2023
 
2024-02-22
Bokslutskommuniké 2023
 

Tyst period

Learning 2 Sleep L2S AB inleder sin tysta period minst 30 dagar före offentliggörandet av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. Under denna period avstår bolaget från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

 

Certified Adviser

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10