Företrädesemission 2023

Om bolaget

Learning 2 Sleep L2S AB (”Learning to Sleep” eller ”Bolaget”) är en digital sömnklinik som grundades av ett team specialister och psykologer. Idén är att erbjuda en effektiv, biverkningsfri och evidensbaserad KBT-behandling för kvalificerad vård av sömnproblem – utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats via en bärande mobilapplikation. Den kliniskt validerade metoden bidrar till att 90,3 procent av patienterna får bättre sömn efter avslutad behandling, bland annat tack vare den mänskliga interaktionen med psykologer.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet avser högst 204 406 846 aktier.

Teckningskurs

0.10 SEK per aktie

Övrig information

  • En (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 4 april 2023 berättigar till fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 0,10 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan Bolaget som högst tillföras cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,8 MSEK.
  • Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 11 april 2023 till och med den 20 april 2023.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 12 264 410,76 SEK, motsvarande högst 204 406 846 aktier innebärande en maximal utspädning om 93,3 procent för aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen.
  • För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
  1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  3. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning

Teckningsperiod

Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.

Offentliggörande av utfall

Indikativt 27 april 2023

Dokument

Q&A

Hur många aktier får jag teckna?
För varje aktie du äger får du 14 teckningsrätter. Varje teckningsrätt ger dig rätt att teckna 1 aktie för 10 öre. Så om du t ex äger 1000 aktier, kommer du att få 14 000 teckningsrätter och kan därmed teckna 14 000 aktier för 10 öre st.
När ska jag teckna?
Teckningsperioden löper under perioden 11 april 2023 till och med 25 april 2023.
Vad betyder företrädesemission?
Det innebär att du som befintlig aktieägare i Bolaget har företräde vid emissionen och att alla nuvarande ägare därmed har rätt att försvara sin procentuella andel i bolaget. På så sätt blir det lika för alla och ingen aktieägare får någon fördel i emissionen.
Kan man teckna fler aktier än man har teckningsrätter?
Ja, man kan alltid teckna ytterligare aktier däremot är man enbart garanterad den mängd aktier som motsvarar antalet teckningsrätter. Ytterligare information kring hur detta hanteras finns i emissionens memorandum.